ഓഡിയോ ബൈബിള്‍

പുതിയ നിയമം ഓണ്‍ലൈനില്‍ ശ്രവിക്കുക

മത്തായി 1
 • മത്തായി
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • മർക്കൊസ്
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • ലൂക്കോസ്
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
 • യോഹന്നാൻ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
 • അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • റോമർ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • 1 കൊരിന്ത്യർ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • 2 കൊരിന്ത്യർ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • ഗലാത്യർ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • എഫെസ്യർ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • ഫിലിപ്പിയർ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • കൊലൊസ്സ്യർ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • 1 തെസ്സലൊനീക്യർ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 2 തെസ്സലൊനീക്യർ
  • 1
  • 2
  • 3
 • 1 തിമൊഥെയൊസ്
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • 2 തിമൊഥെയൊസ്
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • തീത്തൊസ്
  • 1
  • 2
  • 3
 • ഫിലേമോൻ
  • 1
 • എബ്രായർ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • യാക്കോബ്
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 1 പത്രൊസ്
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 2 പത്രൊസ്
  • 1
  • 2
  • 3
 • 1 യോഹന്നാൻ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 2 യോഹന്നാൻ
  • 1
 • 3 യോഹന്നാൻ
  • 1
 • യൂദാ
  • 1
 • വെളിപ്പാടു
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Download

 

പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉടൻ ലഭ്യമാകും. 2020 ഏപ്രിൽ 1നു ശേഷം സന്ദർശിക്കുക.

 

Faith Comes By Hearing വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.