ലൂക്കോസ്-അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികള്‍ ചെറു പരമ്പര

ലൂക്കോസ്-അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികള്‍ ചെറു പരമ്പര

ലൂക്കോസ്-പ്രവൃ Luke-Acts

Website : bibleproject.com